ให้บริการงานด้านรักษาความปลอดภัย ดังนี้

มาตรการในการรักษาความปลอดภัย เจ้าพระยา การ์ด เซอร์วิสฯ

1. คำจำกัดความ มาตรการในการรักษาความปลอดภัยในที่นี้ เราจะพูดถึงการรักษาความ ปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่เพื่อกำหนดมาตรฐานและเป็นแนวทางในการวางแผนการรักษาความ ปลอดภัย และประเมินค่าแห่งการรักษาความปลอดภัยของสถานที่ในการวางแผนการรัการ ความปลอดภัยนั้น ๆ ซึ่งจะได้พิจารณาจากผลการประมาณตามหัวข้อ ดังต่อไปนี้

 1. การจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
 2. เขตรั้ว และการจำกัดช่องทาง เข้า- ออก
 3. การส่งกำลังปรับปรุง
 4. การใช้เครื่องกีดขวางปิดกั้น
 5. การให้แสงสว่าง
 6. การ กำหนดเขตหวงห้าม
 7. การควบคุม การเข้า-ออก ของเจ้าหน้าที่ภายใน
 8. การควบคุมยานพาหนะ และการจราจร
 9. การควบคุม การเข้า-ออกของบุคคลภายนอก
 10. การป้องกันอัคคีภัย
 11. การติดต่อสื่อสาร และสัญญาณแจ้งภัย
 12. การตรวจตราเป็นประจำ หรือการตรวจสอบเป็นระยะเวลา

2. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจัดขึ้นด้วยความมุ่งหมายเพื่อให้การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เพราะไม่ว่าจะมีเครื่องกั้น ชนิดใด หากไม่มีการเฝ้ารักษาแล้ว ก็อาจมีการเล็ดลอดออกมาได้

 1. เจ้าหน้าที่เวรควบคุมรักษาความปลอดภัยประจำวัน มีเจ้าหน้าที่กำกับดูแล
  ปฏิบัติหน้าที่ของยามรักษาการณ์ และเจ้าหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วน
 2. ยามรักษาการณ์มีหน้าที่ป้องกันและรักษาการณ์บริเวณเขตหวงห้ามทั้งหมดจนวัสดุ อุปกรณ์ทั้งปวง ทำการตรวจสอบบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของต่างๆที่นำเข้ามาและออกไปจากอาคารสถนาที่ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยอุบัติเหตุและภยันตรายต่างๆ

3. การกำหนดจำนวนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังนี้

 1. จุดอ่อนของอาคารสถานที่
 2. จำนวนช่องทางเข้า-ออก
 3. ลักษณะงานและทรัพย์สินที่พึงได้รับการพิทักษ์รักษา
 4. บริเวณเขตหวงห้าม

4. การสื่อสาร ในการที่ยามรักษาการณ์ ควรมีโทรศัพท์วางไว้ ณ ที่อันเหมาะสมที่สุดในเส้นทางของยามรักษาการณ์ การประมวลศัพท์ใช้ระหว่างกัน เพื่อพิสูจน์ฝ่ายยามรักษาการณ์จะต้องรายงานตามกำหนดเวลาเสมือนนอกจากโทรศัพท์ เรามีวิธีสื่อสารสำรองไว้ในกรณีที่โทรศัพท์ขัดข้อง(ถ้าสถานที่กว้าง)

5. การควบคุมยานพาหนะ และบุคคล การควบคุม เราพึงปฏิบัติดังต่อไปนี้
 1. เรามีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบยานพาหนะประจำอยู่ ณ ทางเข้า-ออก ของอาคาร สถานที่
  เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบบุคคลหรือและสิ่งของต่างๆ บนยานพาหนะและควบคุมยานพาหนะที่อนุญาตให้ผ่าน เข้า-ออก ไปในสถานที่โดยใช้เส้นทางตรงไปยังที่อนุญาติเท่านั้น
 2. ทำการบันทึกหลักฐานยานพาหนะ เข้า-ออก ตามหัวข้อเหล่านี้
  2.1 วันเวลาที่ยานพาหนะผ่านเข้า
  2.2 ชื่อคนขับ และชื่อผู้โดยสาร
  2.3 เลขทะเบียนยานพาหนะ
  2.4 ลักษณะและจำนวนสิ่งของที่บรรทุกยานพาหนะที่นำผ่าน เข้า-ออก
  2.5 วัน และเวลาที่ยานพาหนะผ่านออก
 3. จัดที่จอดรถให้อยู่ห่างจากตัวอาคารที่สำคัญ และ/หรือสิ่งของที่ติดเชื้อเพลิงได้ง่าย

บริการของเรา

ทางบริษัทฯ มีการฝึกอบรมพนักงานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องเพื่อให้รองรับการทำงานได้เป็นอย่างดี

ติดต่อเรา